Історія кафедри

    

Інформація про історію кафедри та БДМУ висвітлена у таких фахових статтях:

Бойчук Т. М., Мойсей А. А. Заснування Чернівецького державного медичного інституту (1944-1946 рр). - Режим доступу:

http://www.bsmu.edu.ua/files/BMV/BMV-2015-19-04(76)/63.pdf

Бойчук Т. М., Мойсей А. А.  До 70-річчя Буковинського державного медичного університету. Історія та перспективи розвитку кафедри суспільних наук та українознавства . - Режим доступу: http://apsnim.bsmu.edu.ua/izdanie1/do-70-ricca-bdmu

Бойчук Т. М., Мойсей А. А. Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету: історія, перспективи розвитку. -  Режим доступу: http://apsnim.bsmu.edu.ua/no3-7/moisei

                                                                                     

 

                Витоки сучасної кафедри суспільних наук та українознавства починаються з листопада 1944 року. Тоді вона називалася кафедрою марксизму-ленінізму. Першим завідувачем був призначений викладач А.А.Грищенко-Меленівський (1944-1947 рр.).                 З 1947 по 1962 рр. кафедру очолював канд. іст. наук, доцент Д.П. Малий. У 1962-1972 рр. канд. філос. наук, доц. В.І.Передерій. З 1972-1973 рр. кафедрою керував канд. філос. наук І.П. Северчук. У ці ж роки політичну економію почав читати І.П.Одинський, а викладачем курсу філософії призначено В.А. Троянського. За перші 25 років існування кафедри лише три викладачі захистили кандидатські дисертації: Д.П. Малий (1951), І.Ф. Проскуренко (1954), Г.С.Іванушко (1963). У 1974-1975 рр. обов’язки завідувача кафедри виконував канд. філос. наук,  ст. викл. Ю.Д. Поліщук. 

                                                                                                                                         

                З 1976-1981 рр. кафедрою завідувала канд. іст. наук, доц. Н.А. Баєва

         Наукова робота планувалася на 4 роки. У 1976-1980 рр. Кафедра працювала над темою “Формування марксистсько-ленінського світогляду у студентів-медиків в процесі викладання суспільних наук” (наук. кер. – доц. Н.А.Баєва). У 1981-1982 рр. доктор іст. наук, проф. А.Г. Ткачук. Упродовж 1983-1988 рр. та 1991-1998 рр. завідував кафедрою доктор філософських наук, проф. М.А.Ожеван, який, до речі, з відзнакою закінчив  Чернівецький медичний інститут у 1971 р. (з 1978-1981 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі філософії природничих факультетів Київського державного університету ім. Т.Г.Шевченка. У 1981 році йому присвоєно науковий ступінь кандидата філософських наук, а в 1993 році – доктора філософських наук. Під його керівництвом успішно підготувала і захистила кандидатську дисертацію Зорій Н.І. (1998 р.).

            Упродовж трьох років (1989-1991 рр.) обов’язки зав. кафедри виконував доц. І.П. Одинський. У 1981-1985 рр. співробітники кафедри працювали над темою “побутово-етичні і економічні фактори соціалістичного способу життя” (наук. кер. – проф. А.Г.Ткачук), а в 1986-1990 рр. – над комплексною темою “Гносеологічні і світоглядні проблеми розвитку медичного знання у зрілому соціалістичному суспільстві” (наук. кер. – доц. М.А.Ожеван). Склад кафедри тоді був таким: М.А.Ожеван, В.А.Троянський, В.С.Іфтемічук, І.П.Одинський, С.Д.Кобилянський, С.І.Комарницький, Г.І.Безарова, Т.І.Тарануха, викладачі-сумісники Н.І.Зорій, В.І.Радучик, Л.Б.Потапова.

     Саме в цей час розпочався процес перебудови викладання суспільних наук у вищих навчальних закладах України. Юридичною основою став наказ № 161 від 2 червня 1993 р. Міністерства освіти і науки України. На кафедрі змінилася структура навчальних дисциплін. Почали викладатися предмети: соціологія, політологія, основи права, філософія, основи економічної теорії, релігієзнавство, історія України, українська та зарубіжна культура, різні спецкурси. Комплексною темою наукового дослідження стало “Вивчення валеологічного потенціалу соціогуманітарної освіти”. Була підготовлена і захищена кандидатська дисертація Н.І.Зорій “Філософські проблеми гуманітаризації сучасної медицини” (1998). За період 1995-1999 рр. викладачами кафедри видано 10 навчальних посібників.

           У травні 1998 року професор М.А. Ожеван звільняється з роботи, кафедру суспільних наук приєднують до кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я (зав. – проф. Ц.В. Ясінський, а пізніше – доц. В.Л. Таралло).

                                   

                                               

                                    

   З квітня 2000 року створена кафедра суспільних та гуманітарних наук (проф. М.М. Сидоренко). До її складу входять: Н.І. Зорій, І.П. Одинський, В.А. Троянський, С.І. Комарницький, Г.І. Безарова, Л.Б. Потапова, Л.Б. Шутак, Г.В. Навчук, О.С. Гнатчук, А.В. Ткач, Т.В. Медіна, Л.В. Байцар, Г.С. Борисюк, О.М. Пендерецька, Р.Ф. Єфтемій, В.А. Осипенко, ст. лаборанти – Н.П. Орлецька, Т.Ф. Давидова. Головна увага приділялася розробці нових робочих програм та підготовці навчальних посібників.

  У 2000 році колектив кафедри завершив роботу над комплексною науковою темою “Вивчення валеологічного потенціалу соціогуманітарної освіти (наук. кер. – проф. М.А. Ожеван, проф. М.М. Сидоренко). Кафедрою заплановане виконання двох комплексних наукових тем на 2001-2005 роки: “Вивчення актуальних аспектів сучасного людинознавства”, “Соціально-психологічні детермінації творчого діалогу під час надання медико-психологічної допомоги”. Відповідальними виконавцями даних тем затверджені доц. В.А. Троянський і доц. Н.І. Зорій.

         З вересня 2002 року (наказ №30-0 від 27 червня 2002 року) кафедра суспільних та гуманітарних наук була поділена на дві: 1. Кафедра суспільних наук та українознавства (зав. кафедрою, доктор філософських наук, проф. М.М. Сидоренко). 2. Кафедра психології та соціології (зав. кафедрою, канд. філос. наук, доц. Н.І. Зорій). У цей період захистили кандидатські дисертації: Н.В. Нечаєва-Юрійчук, Т.В. Медіна, О.С. Гнатчук, Л.Б. Шутак,

Г.В. Навчук. Викладачами кафедри видані такі основні праці: Н.Н. Сидоренко, В.А.Троянський “Методичний посібник з філософії: для студентів-іноземців” (2001); М.М. Сидоренко. “Філософсько-релігійні проблеми біології: Навчальний посібник” (2001); Л.Б. Шутак. В.Д.Шинкарук “Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки в сучасній українській мові” (2002); Л.Б.Шутак, А.В.Ткач „Ділова українська мова: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних закладів освіти ІІІ – ІV рівнів акредитації” (2003); О.С. Гнатчук „Українські жіночі організації на Буковині (80-ті роки ХІХ ст. – 30-ті рр. ХХ ст.): Монографія” (2004); Г.В.Навчук „Формально-синтаксичні та функціонально-семантичні особливості окличних речень в українській мові” (2007); Л.Б.Шутак, Г.В.Навчук, А.В.Ткач „Українська мова професійного спрямування: Навчально-методичний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти І – ІV рівнів акредитації” (2008).

  Студентський науковий гурток кафедри функціонує з 2003  р. За період існування його очолювали: викладачі: Троянський В. А., Руснак Ю. М., Скрипник І.І.

   Кафедра забезпечувала викладання ділової української мови, українська мова як іноземна, історії України, культурології. 

        У 2011-2013 рр. кафедру очолив доктор медичних наук, професор В.І.Чебан.  Він викладав дисципліни «Історія медицини», «Медична деонтологія». 

          З 1 вересня 2013 р. кафедру очолює доктор історичних наук А.А.Мойсей. До її складу входять: проф. Сидоренко М.М., доценти Навчук Г.В., Шутак Л.Б., Ткач А.В., Троянський В.А., Агафонова А.М., старші викладачі Потапова Л.Б., Вилка Л.Я.; викладачі Скакун І.О., Руснак Ю.М., Гелецька А.І., Манчул Б.В., Роман Л.А., Антофійчук І.Я., Скрипник І.І., Скрицька Н.В., Максимюк М.В., Аністратенко А.В., Цуркан М.В., Данілова А.О., ст. лаборант Давидова Т.Ф., лаборант Сергєєва Г.В.

Кафедра забезпечує викладання таких предметів: філософія, українська мова за професійним спрямування, історії української культури, основи економічної теорії, українська мова (як іноземна), а також здійснює прийом кандидатських іспитів з філософії у аспірантів та пошукувачів.

Кафедра співпрацює з такими  міжнародними організаціями та освітніми закладами: Національним фармацевтичним університетом, м. Харків, кафедра суспільних наук, українознавства та латинської мови; Івано-Франківським медичним універюситетом, кафедра мовознавства; Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я.Горбачевського, кафедра іноземних мов та суспільних наук; Львівським національним медичним університетом імені Данила Галицького, кафедра українознавства; Науково-дослідним інститутом українознавства МОН України; Київським медичним університетом імені О.О.Богомольця, кафедра філософії; Бухарестським університетом, кафедра порівняльного мовознавства; Товариством Румунських Славістів (м. Бухарест); Товариством Румунської Етнології (АСЕР); Сучавським університетом імені Штефана Великого, кафедра історії; редколегією міжнародного журналу «Романославіка» (м. Бухарест); «Кодрул Космінулуй» (Сучава, Румунія).

    Загальна площа кафедри складає 362,7 м2, з них площа аудиторного фонду – 254 м2 (10 навч. аудиторій). Завдяки ефективному перерозподілу кафедральної площі, станом на 30 вересня 2013 року аудиторний фонд збільшився на 48 м2, а кількість аудиторій зросла з 7 до 10. Створено також належні умови для ефективної праці викладачів: проведено Internet у всі викладацькі кімнати, розпочався ремонт викладацьких приміщень, утеплено і підготовлено до зими аудиторний фонд, аудиторії дооснащено  навчальними дошками та іншим необхідним приладдям. Для покращення навчально-методичного процесу та дякуючи зусиллям ректорату кафедра забезпечена сучасною комп’ютерною технікою, зокрема комп’ютерами: 3 шт., принтерами – 5 шт., сканером – 1 шт., діапроектором – 1 шт. Вперше технічні засоби розподілено між секціями кафедри.

Значно активізовано виховну роботу кафедри. 

Проводяться виховні заходи зі студентами, приурочені до визначним пам’ятних дат, історичних подій. 

 Створено план заходів щодо відзначення 70 річниці БДМУ. 

Вперше в університеті стартував конкурс наукових робіт з народної медицини. 

Розроблено низку заходів щодо відзначення 200-річниці від Дня народження Т.Г.Шевченка, зокрема і конкурс 

наукових та творчих робіт „Мій Шевченко”. 

Інформацію про проведення виховних заходів відображено на сайті БДМУ, веб-сторінці кафедри, а також в 

університетській та обласній пресі.

        Під керівництвом Мойсея А.А. кафедра  заснувала фаховий журнал "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини".