Наші здобутки

Посібники, підручники, наукові та науково-публіцистичні видання, підготовлені працівниками кафедри:

Мойсей Антоній, Моісей Аркадій. Дімітрій Дан - невтомимий дослідник історії та етнографії Буковини : наукова монографія / Антоній Мойсей, Аркадій Мойсей. - Чернівці: БДМУ, 2023. - 297 с.; іл.


У монографії розглядаються життя тат творчістьневтомимого румунського дослідника історії та етнографії Буковини, священника, палеографа, пам"яткознавця, публіциста, члена-кореспондента Румунської академії наукДімітрія Дана (1856-1927).

Аністратенко А. Цікава українська : навчально-методичний посібник для вивчення української мови як іноземної у закладах вищої медичної освіти / А.В. Аністратенко. – Чернівці, 2022. – 139с.

Пропонований двомовний посібник призначений для іноземних громадян, які починають вивчати українську мову або продовжують курс рівня А2. Він стане в нагоді слухачам підготовчого відділення, студентам першого та другого курсів, які вивчають фонетичний, графічний, лексичний, базовий комунікативний рівні української мови.

Перевага видання над іншими наявними матеріалами в тому, що даний посібник, завдяки сконденсованому викладові, може бути використаний як навчальне і довідкове джерело. Завдяки особливій структурі обох частин (лексичної і граматичної), праця набуває змісту мультирівневого мовного словника-довідника. Посібник написаний українською і англійською мовами.


Методології сучасної літературної компаративістики [колективна монографія]. Збірка наукових праць відділу компаративістики Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН

України / Ред. Сиваченко Г. М. – К. : 2020. – 633 с.

Збірник є наслідком наукових зацікавлень українських учених питаннями

сучасної теорії і методології літературної компаративістики і містить ряд

статей, присвячених різним теоретико-методологічним аспектам. В центрі

досліджень – як традиційні категорії і концепти такої універсальної

дисципліни, як компаративістика, так і нові, такі, що виникають унаслідок

взаємодії з іншими науковими дисциплінами. перетворюючись на Comparative

Studies.

Останній розділ присвячено деяким сучасним національним школам

компаративістики: французької (Валентина Нарівська, Наталя Пахсар’ян),

канадської у зв’язку з інтердисциплінарністю (Наталія Овчаренко) і румунської

(Антоніна Аністратенко)

Посилання на книгу: http://www.ilnan.gov.ua/media/k2/attachments/metodologii_17.02.2021.pdf

Українська мова за професійним спрямуванням: підручник (ВНЗ IV р. а.) / С.М. Луцак, Н.П. Литвиненко, О.Д. Турган та ін.; за ред. С.М. Луцак

Національний підручник укладено відповідно до освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм підготовки фахівців медичної спеціальності та згідно із сучасними концепціями викладання української мови за професійним спрямуванням. У ньому подано відомості про лексичний, морфологічний і синтаксичний аспекти професійної мови медиків, розглянуто інформацію про комунікативні ознаки культури усного й писемного фахового мовлення лікаря, висвітлено вимоги щодо складання й оформлення медичної документації.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів — медичних університетів, інститутів й академій.

Доценти кафедри суспільних наук та українознавства Аністратенко А. В., Руснак Ю. М., Цуркан М. В. - автори національного (міжкафедрального)підручника для англійськомовних студентів закладів вищої освіти МОЗ   України «Українська мова як іноземна»  у двох книгах – Книга 1: «Соціокультурна комунікація», Книга 2:  «Основи професійного мовлення»

Актуальні питання суспільно-гуманітарних дисциплін та історії медицини: колективна монографія / Кафедра суспільних наук та українознавства ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» / за наук. ред. проф. А. А. Мойсея. – Чернівці: БДМУ, 2018. –  233 с.

 У колективній монографії реалізовано дослідницький намір і визначено місце, роль та нові пріоритети суспільно-гуманітарних дисциплін у вищій медичній освіті сучасної України. На ґрунті нових методологічних підходів проаналізовано зміни, що їх зазнала система національно-патріотичного виховання в період суспільно-політичних трансформацій у державі.

Теми наукових студій актуальні, оскільки суспільно-гуманітарні дисципліни покликані розв’язати проблеми консолідації українського суспільства, докладно розглянути історико-культурні, мовно-літературні та філософські аспекти гуманітарної складової освіти й науки України як своєрідні концептуальні виміри загального гуманітарного простору країни. Синкретична мета монографії ‑ розкрити значення української мови та мовного простору у творенні нової самоідентичності держави й становленні патріотичної генерації студентів XXI ст., а також розглянути проблеми адаптації іноземних студентів у новій комунікативній ситуації.

Пропоноване видання призначене для викладачів і студентів ВНЗ, а також слухачів школи молодого викладача й молодих науковців.

Терміни-синоніми у мові медицини: термінологічний словник / Автор-уклад.:    А. В. Ткач. – Чернівці: БДМУ, 2019. – 110 с.

У термінологічному словнику подано абсолютні синоніми (лексичні дублети) в сучасній мові медицини.

Результати дослідження можуть бути використані науковцями, викладачами, лікарями, інтернами, студентами, а також усіма, хто цікавиться актуальними проблемами стандартизації та кодифікації у медичному термінотворенні.

Роман Л. А. Біблійно-християнський контест прози Івана Франка : Монографія / Л.А. Роман.- Чернівці, 2017.- 248 с. 

ISBN 978-966-697-684-3

У монографії досліджуються біблійні контекстуальні впливи на прозу Івана Франка; визначено християнську домінанту Франкової інтерпретації біблійних образів та сюжетів.

Монографія присвячена загальній характеристиці жанрових особливостей творчої рецепції письменником біблійної образно-сюжетної художньої системи; аналізу стильових домінант художньої інтерпретації трансформацій авторської рецепції Біблії; дослідженню літературознавчої рецепції біблійно-християнської концепції Франкової прози. 

Книга розрахована на літературознавців, філологів, викладачів предметів гуманітарного циклу, аспірантів та широке коло читачів, які цікавляться літературою, історією літаратури, герменевтичними та інтертекстуальними дослідженнями українського літературного процесу.

Аністратенко А. Українська мова: граматика і лексика : навчальний посібник для слухачів підготовчих відділень (факультетів) медичного профілю та студентів вищих медичних навчальних закладів освіти І-ІV рівнів акредитації / А.В. Аністратенко. – Чернівці, 2017. – 144 с.  

Пропонований трьохмовний посібник призначений для іноземних громадян, які починають вивчати українську мову. Він стане в нагоді слухачам підготовчого відділення, студентам першого та другого курсів, які вивчають фонетичний, графічний, лексичний рівні української мови. Перевага видання над іншими наявними матеріалами в тому, що даний посібник, завдяки сконденсованому викладові, може бути використаний як навчальне і довідкове джерело. Завдяки особливій структурі обох частин (лексичної і граматичної), праця набуває змісту мультирівневого мовного словника-довідника. Посібник написаний українською, англійською та арабською мовами. 

ISBN 978-966-697-687-4  

Українська мова як іноземна: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів освіти І-ІМ рівнів акредитації /   Л. Я. Вилка, Л. А. Роман, Ю. М. Руснак [та ін.]. - Чернівці, 2015. - 185 с.

Посібник призначений для іноземних студентів, які починають вивчати українську мову. Посібник складається з двох частин. Перша частина - "Морфологія", в другій - кожна частина мови розглядається через призму відмінкової системи української мови. Посібник відзначається вдалим поєднанням теоретичного та практичного матеріалу, який подано українською та англійською мовами.

Аністратенко А. В. Альтернативна історія в українській літературі. Монографія / Антоніна Аністратенко. – Чернівці, 2016. – 212 с.

У монографії продовжується функціональне та зіставне дослідження українського сучасного роману, розпочате у праці «Спогад про майбутнє: творчість Василя Кожелянка в сучасних контекстах» (2013 р.). Студії сучасної української прози, з акцентом на творчості відомого українського письменника, засновника жанру альтернативної історії в нашому письменстві, лягли в основу дисертації авторки на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: «Жанрово-стильові особливості прози В. Кожелянка».

Пропонована монографія присвячена ширшому колу авторів та вужчому питанню літературознавства – генези, розвитку та сучасного функціонування жанру альтернативної історії в українській літературі.

Українознавство в системі вищої медичної освіти: колективна монографія / Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету / За наук. ред. А. А. Мойсея. - Чернівці, БДМУ, 2015. - 224 с.: іл. 

 Мойсей. А., Троянський В.,  Манчул Б.«Философія» / А. Мойсей, В. Троянський, Б. Манчул. – Чернівці, 2015. – 224с.

Гнатчук О. С., Зінченко Т. М., Потапова Л. Б. Ткач А. В. Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини. - Чернівці, БДМА, 2002.

Аністратенко А. В. Спогад про майбутнє. Творчість Василя Кожелянка в сучасних контекстах / А. В. Аністратенко [Текст]. – Чернівці : Місто, 2013. – 136 с.

Науково-публіцистичне видання присвячене творчості відомого буковинського письменника і журналіста Василя Кожелянка. Його поетичну спадщину розглянуто на тлі лірики сучасних українських поетів, а прозову – в контексті сучасного роману в Польщі, Німеччині, Австрії, Швеції, Росії та США. Значна увага в дослідженні приділена розвиткові та сучасному функціонуванню жанру „альтернативна історія“.

Екологія і культура В.С. Крисаченко, М.М.Сидоренко та ін., відп. ред.В.С.Крисаченко, В.Л. Храмова, АНУРСР. Ін-т філософії, Наук. рада "Філос. та соціальні пробл. науки та техніки". – К. : Наук.думка, 1991. – 260 с. ISBN 5-12-002256-1

В монографії аналізуються актуальні філософські та соціальні проблеми взаємодії екології і культури.

Економічна теорія. Загальні основи економічної теорії, мікроекономіка / За ред. Іфтемійчук В. С., Одинський І. П., Боклич Б. І., Дабула К. М та ін. - Чернівці, 1999.

Сидоренко М. М. Співвідношення соціального та біологічного як суміжна проблема (Соотношение социального и биологического как пограничная проблема) // Методологические аспекты пограничных проблем естествознания. - С. 94-120.

Методологичиские аспекты  исследования антропогенеза /Н.П. Депенчук, В.С. Крисавченко, Б. А. Парахонский и др..; Отв. Ред. Н.П.Депенчук; АН УССР. Ин-т философии. – Киев: Наук. Думка, 1990. – 224 с. ISBN 5-12-001694-4/

В монографії  досліджуються аспекти сучасного людинознавства, можливоті і методологічні основи будови синтетичного людинознавства.

Мойсей А.А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини. – Чернівці: ТОВ «Друк Арт», 2010. – 320 стор.

 ISBN 978-966-2021-25-7

Книга містить аналіз основних аспектів народного календаря східно романського та українського населення Буковини. Книга розрахована га істориків, етнологів, мовознавців, культурологів, працівників музеїв, менеджерів туристичної індустрії та широке коло читачів, які цікавляться історичним минулим.

           

Мойсей А.А. Традиційна культура населення Буковини у наукових працях румунських дослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Чернівці:  Рута, 2005. – 304    стор.:іл.

М 748 ISBN 966-568-779-4  

У монографії досліджена традиційна культура і побут населення Буковини у наукових працях румунських дослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Вперше в українській науці була зроблена спроба наукового дослідження етнографічної спадщини С.Ф.Маріана, І.Г.Сбієри, Д.Дана, Є.Нікуліце-Воронки, Л.Боднерєску, А.Горовея, Т.Памфіле та ін. румунських дослідників. Зокрема, був визначений ареал дослідження румунських учених на Буковині, були введені вперше до наукового обігу музейно-архівні матеріали меморіально-документального фонду С.Ф.Маріана будинку-музею ученого в Сучаві (Румунія), фонду рукописів С.Ф.Маріана Національної бібліотеки Румунської академії наук (м. Бухарест), фондів Державного архіву Чернівецької області. У роботі дістала подальшої, набагато поглибленої і комплексної розробки історіографія проблеми, вносяться такі нові елементи, як аналіз життєвого шляху цілої плеяди румунських учених, розгляд їх етнографічної спадщини крізь призму порівняльного аналізу матеріалів з традиційної культури румунів і українців Буковини.

Книга розрахована на істориків, етнологів, мовознавців, викладачів і студентів вузів, працівників музеїв.

Мойсей А.А.  Сіміон Флоря Маріан – етнограф Буковини. – Чернівці: Рута, 2003. – 160   стор.:іл.   

 ISBN 966-568-589-9   

Монографія присвячена життю і науковій діяльності видатного румунського етнографа – С.Ф.Маріана. Вперше в українській науці узагальнюється творчість С.Ф.Маріана як дослідника етнографії Буковини, проаналізовано вплив фольклорних шкіл на формування його наукового світогляду, досліджено

 значення його наукової спадщини.

Книга розрахована на істориків, етнологів, мовознавців, викладачів та студентів вузів, працівників музеїв та широке коло читачів, які цікавляться культурою минулого і сьогодення буковинців. 

Мойсей А.А.

М 748 Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини.. – Чернівці:  Рута        , 2008. –  320    стор.:іл.

ISBN     978-966-2021-08-0     

У монографії, в якій виноситься частина результатів докторського дисертаційного дослідження, розглядаються магічні та мантичні звичаї і обряди у традиційному календарі східнороманського населення Буковини: народні прикмети, повсякденна плювіальна практика, обряди калоян (похорон засухи), папаруда, ритуали у виконанні соломонарів-гріндінарів, вірування щодо міфологічних персонажів, здатних впливати на гідроатмосферні явища, Дрегайка, календар дівочих ворожінь. Подаються також результати компаративного аналізу зазначених практик обрядового календаря східнороманського та українського населення Буковини. Вперше в українській етнологічній науці здійснена спроба типологізації, дослідження символіки та семантики низки обрядів. До наукового обігу введені матеріали музейно-архівних установ України, Румунії та Республіки Молдова, а також польові етнографічні матеріали, зібрані під керівництвом автора на території Чернівецької області України та Сучавського повіту Румунії протягом 1997 – 2007 рр.

Кожолянко Г.К., Кожолянко О.Г., Мойсей А.А.

Етнологічні експедиції та студентська етнологічна практика: Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2010. – 324 с.

ІSBN 978-966-181-051-7

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику розглядаються питання предмета і джерел етнології, предметної сфери та головних напрямків польових етнологічних досліджень, організації та проведення етнологічних експедицій, способи, методика і практика збору, обробки та зберігання польових етнографічних матеріалів; вказано змістовно-діяльнісну структуру модулів етнографічної практики студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю; подано тексти запитальників з різних ділянок традиційно-побутової культури. 

Навчук Г. В, Комарицький С. І. Українська та зарубіжна культура. - Чернівці, 1999.

Сидоренко М. М. Філософсько-релігійні проблеми біології: навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2001. – 76 с.

У посібнику викладено шість тем, які поглиблюють знання з проблем людинознавства, зокрема філософські, релігійні та природничо-наукові аспекти.

Интегративные процессы в биологиии екологии/Н. П. Депенчук, Н.Н. Сидоренко и др.; отв. ред. Н.П.Депенчук, Н. Н. Киселев; Ан УССР. Ин-т философии. – Киев: Наук. думка, 1989.  – 264 с. ISBN 5-12-001030-Х

У монографії проводиться аналіз розвитку і реалізації інтегративних тенденцій як у біології, так і в біології з екологією та екологією з філософією.

Сидоренко М. М., Троянський В. А. Манчул Б. В. Скакун І. О. Філософія

Ожеван М.А., Троянський В.А. Короткий словник філософсько-медичних термінів. – Чернівці: Прут, 1998. ISBN 966-560-081-8

Короткий словник філософсько-медичних термінів, охоплює головний зміст філософсько-медичних термінів, необхідних для оптимізації підготовки до семінарських занять.

Філософські проблеми людинознавства/За ред. М. Сидоренка. – Чернівці, 2005. – 207 с. ISBN 966-697-100-3

У колективній монографії висвітлюються важливі аспекти наукового знання про людину. Людинознавча проблематика представлена трьома загальними напрямами осмислення. Це філософське розуміння сутності людини, мовно-комунікативні засоби реалізації цієї сутності, цивілізаційно-соціокультурні проблеми сучасного людинознавства.

Для студентів, аспірантів і фахівців у різних галузях знання про людину.

Філософія. Підручник (для студентів медичного напрямку )/За ред. М. Попова, О. Закордонця.

Шутак Л. Б., Ткач А. В., Навчук Г. В. Культура професійного спілкування: контрольні вправи, тестові завдання

Шинкарук В.Д., Шутак Л.Б. Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки. – Чернівці: Рута, 2002.-128 с. ISBN 966-568-469-8

У монографії визначено основні види суб’єктивної оцінки, функції суфіксів-модифікаторів-виразників суб’єктивної позитивної оцінки, розмежованосуфікси-модефікатори і суфікси-транспозитори з негативними значеннями.

Шутак Л.Б., Навчу Г.В, Ткач А.В. Українська мова професійного спрямування: Нвчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації/За ред.. Г.В.Навчук.-Чернівці, 2008.-444с. ISBN 978-966-697-273-9

У посібнику подано загальнотереотичні відомості про мову й мовлення, функції та значення мови в житті людини і суспільства, її функціональні стилі, теорії походження та історію розвитку української мови.

Шутак Л.Б., Собко І.О., Нікоряк І.В. Вчимося української: навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІV рівня акредитації. – Чернівці, 2009. – 231 с.

Посібник призначено для вивчення української мови студентами-іноземцями, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах. Він допомагає у практичному оволодінні українською мовою, поглибить знання з основ медичної термінології та культури мовлення лікаря.