Науково-дослідна робота

Спільний українсько-румунський науковий журнал «Актуальні питання суспільних наук та історії медицини», що був заснований та видається кафедрою суспільних наук та українознавства, включено до Переліку фахових наукових видань України з філологічних наук (згідно з Наказом МОН України № 1222 від 07.10.2016 року).

Нові випуски і новини видання Ви можете побачити за посиланням: http://e-apsnim.bsmu.edu.ua/

 

Грантова діяльність

Буковинський Державний Медичний Університет - заклад, який стратегічно рухається до якісної вищої медичної освіти та впровадження сучасних інноваційних освітніх технологій, але й базуючись на багаторічних традиціях і значній академічній свободі.

Виграли новий грантовий проект напрямку Горизонт Європа (HORIZON-RIA) - RESTORY (Recovering Past Stories for the Future - Відновлення минулих історій для майбутнього)!

Консорціум реально потужний - Румунія (координатор), Ісландія, Італія, Португалія, Фінляндія, Естонія, Франція, Ірландія, Україна (БДМУ), Польща, Бельгія, Німеччина, Греція (загалом 22 партнери, 13 країн).

Проект ґрунтується на дослідженні минулого невеликих громад з метою відновлення емоційного зв’язку з утраченими традиціями. Зосереджуючись на навчанні, певних практиках та спілкуванні з цільовими когортами, RESTORY буде досліджувати формування стійких установок і стратегій, вчитися на уроках минулого та інтегрувати їх у майбутню конфігурацію зобов’язань місцевих спільнот, а зокрема, будемо працювати з культурною спадщиною трансільванських саксів Буковини!


Кафедра мала честь виступити співорганізатором із Інститутом післядипломної освіти Чернівецької області Першої Міжнародної науково-практичної конференції «Кожолянківські читання» 14 червня 2023 р. Дякуємо за теплий прийом керівництву Інституту та співробітникам кафедри методики викладання суспільно-гуманітарних дисциплін! 


Науково-дослідна планова діяльність

У січні 2022 року кафедра почала працювати над науково-дослідною роботою, яка буде розроблятися протягом наступних чотирьох років. Колектив кафедри дійшов спільної думки й усі фрагменти нової кафедральної роботи об’єднав темою „Актуальні проблеми гуманітарного розвитку українського суспільства: історико-культурний, мовно-літературний та філософський виміри”.

Мета нової НДР - обґрунтувати та втілити в життя ідею „вживлення” патріотизму, гуманізму, національної гордості й високої мовної культури майбутнього „коду нації”, що навчається у ВНЗ, на базі історико-культурного, мовно-літературного та філософського вимірів гуманітарних наук зробити своєрідну ретроспекцію до джерел великої культурної спадщини держави. А завдання полягають у тому, щоб дослідити та всебічно розглянути історико-культурні, мовно-літературні та філософські аспекти гуманітарного розвитку проблем українського суспільства. Визначити та знайти шляхи розвитку проблемних питань сьогодення крізь призму зазначених аспектів та апробувати їх у навчально-виховному процесі БДМУ.

Форми впровадження результатів дослідження – підготовка монографії, статей (кафедральний журнал „Актуальні питання суспільних наук та історії медицини” та в інші видання України й зарубіжжя), тез і методичних посібників; захист двох кандидатських дисертацій. 

Особливою гордістю нашої кафедри є  спільний українсько-румунський журнал "Актуальні питання суспільних наук та історії медицини", що став фаховим з історичних наук та спрямований на створення наукового простору для публікації результатів наукових досліджень окторів і кандидатів гуманітарних наук та молодих науковців, аспірантів, що апробують свої наукові праці на сторінках видання.

Найбільш вагомі наукові досягнення кафедри суспільних наук та українознавства за 2011–2017 роки:

1.    Заснування у 2013 році щоквартального українсько-румунського (з 2015 року) наукового журналу „Актуальні питання суспільних наук та історії медицини”. (Свідоцтво про державну реєстрацію № 20497-10297Р від 27.12.2013 – Серія КВ. Перереєстрований 27.07.2015 у Міністерстві юстиції України: свідоцтво № 21495-11295ПР – Серія КВ). (ISSN: 2311-9896; EISSN: 2411-6181).

2.    Опублікування колективної монографії „Українознавство в системі вищої медичної освіти” (Чернівці: БДМУ, 2015. – 224 c.; 8 іл.).

3.     Завершення комплексної (ініціативної) НДР кафедри на тему: «Формування українознавства як цілісної системи знань» (2011 – 2015 рр.).

Анотація результатів дослідження, викладених у монографії та комплексній НДР:

Зазначено, що загострення глобальних проблем на тлі сьогодення, зокрема подій на сході нашої держави, актуалізує питання світоглядно-практичної орієнтації та громадянської позиції українців, їх духовної зрілості, мети і сенсу життя тощо, вирішити які лише під силу українознавству – інтегративній системі знань про Україну й українство.

Акцентовано увагу на тому, що роль українознавства за умов глобалізації, у контексті євроінтеграції та водночас на тлі державотворення й українського національного самовизначення, вирішення мовних проблем, реформування соціального управління і системи продуктивних сил, а також у процесі формування культурних цінностей як фактору відродження духовності українського народу є неоціненною.

З’ясовано, що переорієнтація світоглядних позицій на тлі сьогодення, значні втрати духовних цінностей вимагають удосконалення шляхів формування у молоді, насамперед студентів, якісно нового мислення, розумово-вольової активності та високого рівня національної свідомості.

Обґрунтовано теоретичний висновок про те, що орієнтація вищої освіти на популяризацію національних досягнень через призму світових здобутків, а також зміцнення націєтвірних основ сприятимуть консолідації українського суспільства, формуванню відданих патріотів, які при цьому виявлятимуть свою громадську позицію, дбатимуть про імідж своєї держави у світі.

Визначено, що недооцінка українознавчих дисциплін призводить до суперечності між фундаментальним та спеціальним у змісті освіти, між гуманітарним та природничо-науковим, між загальним та фаховим, між гносеологічним та аксіологічним, між теоретичним та праксеологічним. А це негативно впливає на всі етапи формування особистісних якостей майбутніх фахівців, зокрема й медиків.

Доведено, що саме виші є джерелом формування національної інтелігенції, в якій поєднуються як високий рівень професійної підготовки, так і гідні моральні риси особистості.

4.    Опублікування колективом кафедри 4 монографій, 273 статті, 147 тез доповідей, 4 методичних рекомендацій, 1 інформаційного листа та 1 нововведення.

5.    Активна участь у конференціях (загалом – 187).

6.    Творче співробітництво з: Чернівецьким національним університетом імені Ю.Федьковича (рецензування, опонування тощо); кафедрою мовознавства Івано-Франківського медичного університету, що є опорною для подібних кафедр ВНМЗ України (обмін досвідом з навчально-методичної роботи, участь у семінарах-нарадах з дисциплін „Українська мова за професійним спрямуванням” і под.); кафедрою українознавства  Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, (обмін досвідом щодо організації навчально-методичної роботи, модуля; участь у семінарах з дисциплін „Українська мова за професійним спрямуванням”, „Українська мова як іноземна” тощо), кафедрою українознавства та латинської мови Національного фармацевтичного університету (м. Харків) (обмін досвідом щодо організації навчально-методичної роботи; участь у семінарах з дисциплін „Українська мова за професійним спрямуванням”, „Українська мова як іноземна” й ін.).

7.    Захист 22 березня 2013 року дисертації на тему: „Антропоцентризм і динаміка парадигм людиномірності наукового знання” (09.00.09 – філософія науки) Скакуном Ігорем Опанасовичем.

8.    Присудження рішенням Атестаційної колегії від 4 липня 2013 року Скакуну Ігорю Опанасовичу на підставі прилюдного захисту дисертації наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності „Філософія науки” та видання диплома кандидата наук (ДК № 014789).

  9. Захист 24 вересня 2014 року дисертації на тему: „Жанрово-стильові особливості прози Василя Кожелянка” (10.01.01 – українська література) Аністратенко Антоніною Віталіївною.

10. Захист 24 жовтня 2014 року дисертації на тему: „Біблійно-християнський контекст у прозі І. Франка” (10.01.01 – українська література) Роман Лілією Анатоліївною.

11. Присудження рішенням Атестаційної колегії від 26.02.2015 (наказ № 217) Роман Лілії Анатоліївні на підставі прилюдного захисту дисертації наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності „Українська література” та видання диплома кандидата наук.

12. Присудження рішенням Атестаційної колегії від 26.02.2015 (наказ № 217) Аністратенко Антоніні Віталіївні на підставі прилюдного захисту дисертації наукового ступеня кандидата філологічних наук зі спеціальності „Українська література” та видання диплома кандидата наук.

13. Захист у 2015 році дисертації на тему: „Засоби стилізації розмовності у прозі письменників Буковини” (10.01.02 – українська мова) Цуркан Марією Валентинівною.

13. Захист у 2016 році дисертації на тему: «Формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки» – 13.00.04 Слухенською Русланою Василівною.

14. Перемога в 2011 році студентки І курсу 7 гр. стоматологічного факультету Агафонової Олександри у ІІІ (обласному) та ІV (Всеукраїнському) турах Міжнародного мовного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика (науковий керівник – доц. Шутак Л.Б.).

15. Перемога в 2011 році (ІІ місце) у ІІІ (обласному турі) Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка студентки І курсу 3 гр. стоматологічного факультету Пальчікової Яни (керівник – доц. Шутак Л.Б.).

16. Перемога в 2012 році (І місце) студентки І курсу 11 групи медичного факультету №1 (спеціальність „Лікувальна справа”) Іванчук Оксани в ІІІ (обласному) турі Міжнародного мовного конкурсу знавців української мови імені П.Яцика (науковий керівник – доц. Навчук Г.В.).

17. Перемога в 2012 році (І місце) у ІІІ (обласному) турі Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка студентки І курсу 23 групи медичного факультету №2 Шкрібляк Уляни (керівник – доц. Шутак Л.Б.).

18. Перемога в 2012 році (ІІІ місце з 69 учасників) у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з української мови за професійним спрямуванням студентки І курсу 12 групи медичного факультету №1 (спеціальність „Лікувальна справа”) Сковронської Олени (керівник – доц. Ткач А.В.).

19. Перемога в 2013 році (ІІ місце) студентки І курсу 18 групи медичного факультету №2 (спеціальність „Лікувальна справа”) Семенюк Ольги в ІV (підсумковому) турі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка (керівник – доц. Шутак Л.Б.).

20. Перемога в 2014 році (І та ІІ місця) студенток І курсу Бай Катерини Юріївни та Небеснюк Оксани Ярославівни в ІІ (ІІІ – обласному) турі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка (керівник – доц. Шутак Л.Б.).

21. Перемога в 2014 році (ІІІ місце) студентки І курсу Небеснюк Оксани Ярославівни в ІV (підсумковому, всеукраїнському) турі Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т.Г. Шевченка (керівник – доц. Шутак Л.Б.).

22. Перемога в 2015 році (І місце) студентки І курсу медичного факультету №1 Гоян Анастасії у ІІ Обласному турі Міжнародного мовного конкурсу учнівської та студентської молоді імені П. Яцика (науковий керівник – доц.  Шутак Л.Б.).

23. Перемога в 2015 році (І місце) студентки І курсу медичного факультету №2 Хмари Анастасії у ІІІ (обласному) етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка (науковий керівник – доц. Навчук Г.В.).

24. Перемога в 2015 році (ІІ місце) студентки І курсу медичного факультету №2 Яремчук Іванни у ІІІ (обласному) етапі V Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Т. Шевченка (науковий керівник – доц. Ткач А.В.).

 

 Перелік захищених у 2013-2017 роках

дисертаційних робіт співробітників кафедри

Скакун Ігор Опанасович „Антропоцентризм і динаміка парадигм людиномірності наукового знання” (09.00.09 – філософія науки) , к. філос. н. 2013 р.

Аністратенко Антоніна Віталіївна «Жанрово-стильові особливості прози Василя Кожелянка» (10.01.01 – українська література), захищено у 2014 році, к. філол. н. 2015 р.

Роман Лілія Анатолівна «Біблійно-християнський контекст у прозі Івана Франка

(10.01.01 – українська література)», захищено у 2014 році, к. філол. н. 2015 р.

Цуркан Марія Валентинівна «Засоби стилізації розмовності у прозі письменників Буковини»(10.02.01 – українська мова), захищено у 2015 році, к.філол. н. 2015 р.

Слухенська Руслана Василівна «Формування творчого потенціалу майбутніх лікарів у процесі професійної підготовки» – (13.00.04- педагогіка), захищено у 2016 р.