Алла Агафонова

АГАФОНОВА АЛЛА МИКОЛАЇВНА

 

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри сучасної української мови ЧНУ імені Юрія Федьковича, викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету (за сумісництвом)

 

Народилася в м. Чернівці.

Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності.

1989 р. – закінчила Чернівецьку середню школу № 39.

1989 – 1991 рр. – бібліотекар наукової бібліотеки Чернівецького культосвітнього училища.

1991 – 1995 рр. – навчалася на філологічному факультеті Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

1995 – 1996 рр – лаборант кафедри сучасної української мови  Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича.

1996 – 1999 рр. – аспірант кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

1999 р. – захистила кандидатську дисертацію зі спеціальності «Українська мова» у спеціалізований вченій раді Прикарпатського університету ім.Василя Стефаника

1999 – 2005 рр – асистент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

З 2005 р. доцент кафедри сучасної української мови Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

З 2013 р. викладач кафедри суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету (за сумісництвом)

 

Курси, які читає: Українська мова професійного спрямування.

 

Наукові, навчально-методичні, публіцистичні роботи.

Автор понад 50 наукових праць та навчально-методичних посібників. Учасник міжнародних, всеукраїнських, регіональних конференцій.

 

Основні наукові праці

1.    Агафонова A.M. Авторизувальний компонент як ускладнювач семантичної структури речення // Матеріали V Конгресу Міжнародної Асоціації Україністів, 4ернівці, 26-30 серпня 2002 p.: Мовознавство. - Чернівці: Рута, 2003. - 4.2. - С.53-55.

2.    Агафонова A.M. Авторизація як компонент складнопідрядних речень з'ясувального типу // Наукова спадщина професора С.В.Семчинського і сучасна філологія: Збірник наукових праць. - 4.1. - К.: Київський університет, 2001. -С.20-25.

3.    Агафонова A.M., Луник І. Авторизовані оцінні звертання у мові творів Василя Пачовського // Матеріали студентської наукової конференції (14-15 травня 2003 року). Книга 3. Гуманітарні науки. - Чернівці: Рута. - С.455-456.

4.    Агафонова A.M. Проблема авторизованої оцінки у мовленні: культурологічний аспект // Вісник Львівського університету. Серія філологічна. Вип. 34. Ч. 1. - Львів, 2004. - С. 311 -317.

5.    Агафонова A.M., Луник І. Вживання антонімів як засіб творення образу автора у поезії Д. Павличка // Матеріали студентської наукової конференції, присвяченої 170-річчю з дня народження Юрія Федьковича (12-13 травня 2004 року). Гуманітарні науки. - Чернівці: Рута. - С.3-7-308.

6.    Агафонова А. М. Проблема авюризації у зв'язку з експресивною функцією мови // Лексико-грамматические инновации в современных славянских языках Материалы II Международной научной конференции / Днепропетровск 14-15 апреля 2005 р. - Днепропеіровск «Пороги», 2005.-С.3-5

7.    Агафонова A.M. Категорія авторизованої оцінки у сфері комунікативного дискурсу // Філософія та методологія гуманітарних наук: історія, концепції, можливості. Матеріали наукової конференції. 20-21 жовтня 2005 р. - Чернівці: Рута, 2005. - С. 255-263.

8.    Агафонова А. Авторизовані оцінні конструкції як вияв авторського „я" у творах О.Кобилянської // Буковинський історико-егнографічний вісник. -Вип. 6. - Чернівці. Прут, 2004. - С 232-236.

9.       Агафонова А.М. Оцінний компонент у структурі речення (на матеріалі творів Юрія Федьковича) // Науковий вісник Чернівецького національного університету. – Випуск 274-275: Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2005. – С. 388-392.

10.  Агафонова А.М. Обірвані речення як засіб творення образу автора в художньому тексті (на матеріалі мовостилю Марії Матіос) // Лінгвалізація світу: теоретичний та методичний аспекти: Зб. матер. Міжнародн. наук. конф. (25-26 травня 2006 р.) – Черкаси: Брама – Україна, 2007. – С.441-446.

11.  Агафонова А.М. Авторизовані номінативні емоційно-оцінні речення у сучасній українській літературній мові // Наук. вісник Чернівецького університету. – Вип. 321-322: Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2007. – С. 235-239.

12.Агафонова А. Оценочные слова как доминирующий признак авторизованных смыслов // Актуальные тенденции в исследовании славянских языков, литератур и культур: материалы Международного научного симпозиума (19-20 июня 2008 г.). – Клуж-Напока: Университет им. Бабеша-Бойаи, 2008. – С. 12-14.

13.  Агафонова А. «Порадник Української мови» О.Синявського, пристосований до буденного вжитку доктором В. Сімовичем (Харків –Берлін –Нью-Йорк,). // Науковий вісник  Чернівецького  університету. Вип. 312-313 (слов’янська філологія): Василь Сімовича – особистість. Науквець, громадянин (Зб. Наук. пр.) – Чернівці: Рута, 2008 .– С. 183-187.

14.  Агафонова А.М. Реалізація авторськї модальності художнього тексту лексичними засобами (на матеріалі мово стилю Аркадія Любченка)  // Наук. вісник Чернівецького університету. – Вип. 382-384: Слов’янська філологія. – Чернівці: Рута, 2008. – С. 171-176.

15.Агафонова А.М.  Способи вираження авторської позиції у текстах літературно-критичних праць С.Смаль-Стоцького  // Тези доповідей Міжнародної наукової конференції „Постать Степана Смаль-Стоцького в національно-культурному житті Буковини кінця ХІХ − початку ХХ ст. і сучасна рецепція його доби”. − Чернівці „Місто”, 2009. − С. 84-85.

16.Агафонова А.М. Синтаксична організація тексту як засіб  творення авторської модальності // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип. 475-477: „Слов’янська філологія”. – Чернівці: „Рута”, 2009. – С. 102-108.

17.  Агафонова А.М. Типологія морфолого-синтаксичних засобів репрезентації авторської оцінки в епістолярному тексті (на матеріалі епістолярію Ольги Кобилянської)// Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича : зб.наук.праць / наук. ред. Бунчук Б.І. – Чернівці: Рута, 2010. –  Вип. : 496 – 497 : Слов’янська філологія. –  С.129 – 134.

18.Агафонова А. М. Репрезентація образу автора у художньому тексті: проблеми дослідження // Науковий вісник Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича: зб. наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – Вип. 547–548: Слов’янська філологія. – С. 281–285.

19.Агафонова А. М. Експресивна лексика як засіб передачі емоційно-оцінних значень у творах Марії Матіос // Діалектна мова: сучасний стан і перспективи дослідження: Програма, матеріали та тези доповідей всеукраїнських наукових читань, присвячених пам’яті діалектолога Валентини Прокопенгко / Відп. за випуск Н. В. Гуйванюк. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – с. 196–198. – Портрет, ілюстр.

20.Агафонова А. Способи вираження образу автора у мовній структурі літературно-критичних праць С. Смаль-Стоцького / Алла Агафонова // StudiaRuthenica Cracoviensia 6: Miejsce Stefana Smal-Stockiego w slawistyce europejskiej / pod red. Wiktorii Hojsak, Agaty, Agaty Skurzewskiej. – Krakow: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellonskiego, 2012.– С.17–22.

21.Агафонова А. Семантико-синтаксична організація  авторизованих конструкцій / Алла Агафонова // Актуальні проблеми синтаксису : сучасний стан і перспективи дослідження : Програма, матеріали та тези доповідей Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 100-річчю від дня народження професора І. І. Слинька / Відп. за випуск Н.В. Гуйванюк. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2012. – С. 123–124.

 

 

Основні навчально-методичні праці

 

1.    Агафонова А.М. Антропоцентричний підхід до вивчення мовних явищ. – Чернівці: Рута, 2001. – 76 с. (у співавт.).

2.    Агафонова А.М. Односкладні речення: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2003. – 99 с. (у співавт.)

3.    Агафонова А.М. . Синтаксис неповного речення. Еквіваленти речень: Навчально-методичний посібник. – Чернівці: Рута, 2007. – 99 с. (у співавт.)

4.    Агафонова А.М. Сучасна українська мова: Навчально-методичний посібник для студентів факультету іноземних мов. – Ч.: Рута, 2009.  – 100 с. (у співав.)

 

 

Коло наукових інтересів: функціонально-семантичний синтаксис; мовостиль письменників, ідіостиль, ідіолект,образ автора художнього тексту.

 

 

Підвищення кваліфікації:

Систематичне (з періодичністю 2 роки) проходження стажування з підвищення наукової кваліфікації в Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України, в Інституті української мови НАН України, а також у Чернівецькому інституті післядипломної освіти.