Наші здобутки

Посібники, підручники, наукові та науково-публіцистичні видання, підготовлені працівниками кафедри:
Аністратенко А. В. Альтернативна історія в українській літературі. Монографія / Антоніна Аністратенко. – Чернівці, 2016. – 212 с.

У монографії продовжується функціональне та зіставне дослідження українського сучасного роману, розпочате у праці «Спогад про майбутнє: творчість Василя Кожелянка в сучасних контекстах» (2013 р.). Студії сучасної української прози, з акцентом на творчості відомого українського письменника, засновника жанру альтернативної історії в нашому письменстві, лягли в основу дисертації авторки на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук: «Жанрово-стильові особливості прози В. Кожелянка».

Пропонована монографія присвячена ширшому колу авторів та вужчому питанню літературознавства – генези, розвитку та сучасного функціонування жанру альтернативної історії в українській літературі.Українознавство в системі вищої медичної освіти: колективна монографія / Кафедра суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету / За наук. ред. А. А. Мойсея. - Чернівці, БДМУ, 2015. - 224 с.: іл.
 

 Мойсей. А., Троянський В.,  Манчул Б.«Философія» / А. Мойсей, В. Троянський, Б. Манчул. – Чернівці, 2015. – 224с.
Гнатчук О. С., Зінченко Т. М., Потапова Л. Б. Ткач А. В. Актуальні питання клінічної та експериментальної медицини. - Чернівці, БДМА, 2002.
Аністратенко А. В. Спогад про майбутнє. Творчість Василя Кожелянка в сучасних контекстах / А. В. Аністратенко [Текст]. – Чернівці : Місто, 2013. – 136 с.

Науково-публіцистичне видання присвячене творчості відомого буковинського письменника і журналіста Василя Кожелянка. Його поетичну спадщину розглянуто на тлі лірики сучасних українських поетів, а прозову – в контексті сучасного роману в Польщі, Німеччині, Австрії, Швеції, Росії та США. Значна увага в дослідженні приділена розвиткові та сучасному функціонуванню жанру „альтернативна історія“.Екологія і культура В.С. Крисаченко, М.М.Сидоренко та ін., відп. ред.В.С.Крисаченко, В.Л. Храмова, АНУРСР. Ін-т філософії, Наук. рада "Філос. та соціальні пробл. науки та техніки". – К. : Наук.думка, 1991. – 260 с. ISBN 5-12-002256-1

В монографії аналізуються актуальні філософські та соціальні проблеми взаємодії екології і культури.
Економічна теорія. Загальні основи економічної теорії, мікроекономіка / За ред. Іфтемійчук В. С., Одинський І. П., Боклич Б. І., Дабула К. М та ін. - Чернівці, 1999.Сидоренко М. М. Співвідношення соціального та біологічного як суміжна проблема (Соотношение социального и биологического как пограничная проблема) // Методологические аспекты пограничных проблем естествознания. - С. 94-120.


Методологичиские аспекты  исследования антропогенеза /Н.П. Депенчук, В.С. Крисавченко, Б. А. Парахонский и др..; Отв. Ред. Н.П.Депенчук; АН УССР. Ин-т философии. – Киев: Наук. Думка, 1990. – 224 с. ISBN 5-12-001694-4/

В монографії  досліджуються аспекти сучасного людинознавства, можливоті і методологічні основи будови синтетичного людинознавства.


Мойсей А.А. Аграрні звичаї та обряди у народному календарі східнороманського населення Буковини. – Чернівці: ТОВ «Друк Арт», 2010. – 320 стор.

 ISBN 978-966-2021-25-7

Книга містить аналіз основних аспектів народного календаря східно романського та українського населення Буковини. Книга розрахована га істориків, етнологів, мовознавців, культурологів, працівників музеїв, менеджерів туристичної індустрії та широке коло читачів, які цікавляться історичним минулим.


           
Мойсей А.А. Традиційна культура населення Буковини у наукових працях румунських дослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – Чернівці:  Рута, 2005. – 304    стор.:іл.

М 748 ISBN 966-568-779-4  

У монографії досліджена традиційна культура і побут населення Буковини у наукових працях румунських дослідників другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Вперше в українській науці була зроблена спроба наукового дослідження етнографічної спадщини С.Ф.Маріана, І.Г.Сбієри, Д.Дана, Є.Нікуліце-Воронки, Л.Боднерєску, А.Горовея, Т.Памфіле та ін. румунських дослідників. Зокрема, був визначений ареал дослідження румунських учених на Буковині, були введені вперше до наукового обігу музейно-архівні матеріали меморіально-документального фонду С.Ф.Маріана будинку-музею ученого в Сучаві (Румунія), фонду рукописів С.Ф.Маріана Національної бібліотеки Румунської академії наук (м. Бухарест), фондів Державного архіву Чернівецької області. У роботі дістала подальшої, набагато поглибленої і комплексної розробки історіографія проблеми, вносяться такі нові елементи, як аналіз життєвого шляху цілої плеяди румунських учених, розгляд їх етнографічної спадщини крізь призму порівняльного аналізу матеріалів з традиційної культури румунів і українців Буковини.

Книга розрахована на істориків, етнологів, мовознавців, викладачів і студентів вузів, працівників музеїв.
Мойсей А.А.  Сіміон Флоря Маріан – етнограф Буковини. – Чернівці: Рута, 2003. – 160   стор.:іл.   
 ISBN 966-568-589-9   

Монографія присвячена життю і науковій діяльності видатного румунського етнографа – С.Ф.Маріана. Вперше в українській науці узагальнюється творчість С.Ф.Маріана як дослідника етнографії Буковини, проаналізовано вплив фольклорних шкіл на формування його наукового світогляду, досліджено
 значення його наукової спадщини.

Книга розрахована на істориків, етнологів, мовознавців, викладачів та студентів вузів, працівників музеїв та широке коло читачів, які цікавляться культурою минулого і сьогодення буковинців. 

Мойсей А.А.

М 748 Магія і мантика у народному календарі східнороманського населення Буковини.. – Чернівці:  Рута        , 2008. –  320    стор.:іл.

ISBN     978-966-2021-08-0     

У монографії, в якій виноситься частина результатів докторського дисертаційного дослідження, розглядаються магічні та мантичні звичаї і обряди у традиційному календарі східнороманського населення Буковини: народні прикмети, повсякденна плювіальна практика, обряди калоян (похорон засухи), папаруда, ритуали у виконанні соломонарів-гріндінарів, вірування щодо міфологічних персонажів, здатних впливати на гідроатмосферні явища, Дрегайка, календар дівочих ворожінь. Подаються також результати компаративного аналізу зазначених практик обрядового календаря східнороманського та українського населення Буковини. Вперше в українській етнологічній науці здійснена спроба типологізації, дослідження символіки та семантики низки обрядів. До наукового обігу введені матеріали музейно-архівних установ України, Румунії та Республіки Молдова, а також польові етнографічні матеріали, зібрані під керівництвом автора на території Чернівецької області України та Сучавського повіту Румунії протягом 1997 – 2007 рр.Кожолянко Г.К., Кожолянко О.Г., Мойсей А.А.

Етнологічні експедиції та студентська етнологічна практика: Навчальний посібник. – Чернівці: Прут, 2010. – 324 с.

ІSBN 978-966-181-051-7

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

У навчальному посібнику розглядаються питання предмета і джерел етнології, предметної сфери та головних напрямків польових етнологічних досліджень, організації та проведення етнологічних експедицій, способи, методика і практика збору, обробки та зберігання польових етнографічних матеріалів; вказано змістовно-діяльнісну структуру модулів етнографічної практики студентів вищих навчальних закладів гуманітарного профілю; подано тексти запитальників з різних ділянок традиційно-побутової культури. 
Навчук Г. В, Комарицький С. І. Українська та зарубіжна культура. - Чернівці, 1999.

Сидоренко М. М. Філософсько-релігійні проблеми біології: навчальний посібник. – Чернівці: Рута, 2001. – 76 с.

У посібнику викладено шість тем, які поглиблюють знання з проблем людинознавства, зокрема філософські, релігійні та природничо-наукові аспекти.


Интегративные процессы в биологиии екологии/Н. П. Депенчук, Н.Н. Сидоренко и др.; отв. ред. Н.П.Депенчук, Н. Н. Киселев; Ан УССР. Ин-т философии. – Киев: Наук. думка, 1989.  – 264 с. ISBN 5-12-001030-Х

У монографії проводиться аналіз розвитку і реалізації інтегративних тенденцій як у біології, так і в біології з екологією та екологією з філософією.


Сидоренко М. М., Троянський В. А. Манчул Б. В. Скакун І. О. Філософія

Ожеван М.А., Троянський В.А. Короткий словник філософсько-медичних термінів. – Чернівці: Прут, 1998. ISBN 966-560-081-8

Короткий словник філософсько-медичних термінів, охоплює головний зміст філософсько-медичних термінів, необхідних для оптимізації підготовки до семінарських занять.
Філософські проблеми людинознавства/За ред. М. Сидоренка. – Чернівці, 2005. – 207 с. ISBN 966-697-100-3

У колективній монографії висвітлюються важливі аспекти наукового знання про людину. Людинознавча проблематика представлена трьома загальними напрямами осмислення. Це філософське розуміння сутності людини, мовно-комунікативні засоби реалізації цієї сутності, цивілізаційно-соціокультурні проблеми сучасного людинознавства.

Для студентів, аспірантів і фахівців у різних галузях знання про людину.
Філософія. Підручник (для студентів медичного напрямку )/За ред. М. Попова, О. Закордонця.

Шутак Л. Б., Ткач А. В., Навчук Г. В. Культура професійного спілкування: контрольні вправи, тестові завдання
Шинкарук В.Д., Шутак Л.Б. Словотвірна категоризація суб’єктивної оцінки. – Чернівці: Рута, 2002.-128 с. ISBN 966-568-469-8

У монографії визначено основні види суб’єктивної оцінки, функції суфіксів-модифікаторів-виразників суб’єктивної позитивної оцінки, розмежованосуфікси-модефікатори і суфікси-транспозитори з негативними значеннями.

Шутак Л.Б., Навчу Г.В, Ткач А.В. Українська мова професійного спрямування: Нвчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації/За ред.. Г.В.Навчук.-Чернівці, 2008.-444с. ISBN 978-966-697-273-9


У посібнику подано загальнотереотичні відомості про мову й мовлення, функції та значення мови в житті людини і суспільства, її функціональні стилі, теорії походження та історію розвитку української мови.Шутак Л.Б., Собко І.О., Нікоряк І.В. Вчимося української: навчальний посібник для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІV рівня акредитації. – Чернівці, 2009. – 231 с.

Посібник призначено для вивчення української мови студентами-іноземцями, які навчаються у вищих медичних навчальних закладах. Він допомагає у практичному оволодінні українською мовою, поглибить знання з основ медичної термінології та культури мовлення лікаря. 
Comments